đắt chồng trong Tiếng Anh là gì?

đắt chồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đắt chồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đắt chồng

    (nói về cô gái) much wooed

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đắt chồng

    Much wooed, much proposed to (nói về cô gái)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đắt chồng

    much wooed, much proposed to