đạo cơ-đốc trong Tiếng Anh là gì?

đạo cơ-đốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đạo cơ-đốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đạo cơ-đốc

    * dtừ

    christianity, cross

    * ttừ

    christian