đóng vai hề trong Tiếng Anh là gì?

đóng vai hề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đóng vai hề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đóng vai hề

    * nđtừ

    clown