đóng miệng trong Tiếng Anh là gì?

đóng miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đóng miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đóng miệng

    * thngữ

    to close up

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đóng miệng

    to close one’s mouth, keep one’s mouth shut