đóng khung trong Tiếng Anh là gì?

đóng khung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đóng khung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đóng khung

  * đtừ

  to enframe, to circle, to enclose

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đóng khung

  * verb

  to enframe, to circle, to enclose

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đóng khung

  to circle, enclose, frame