đóng đinh trong Tiếng Anh là gì?

đóng đinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đóng đinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đóng đinh

  to hammer a nail into something; to nail

  đóng đinh vào tấm ván to drive a nail into a plank

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đóng đinh

  Nail up

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đóng đinh

  nail up