đóng điện trong Tiếng Anh là gì?

đóng điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đóng điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đóng điện

    power on, switch on