đòi hủy bỏ trong Tiếng Anh là gì?

đòi hủy bỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòi hủy bỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòi hủy bỏ

    * ngđtừ

    conspue