đáp xe lửa trong Tiếng Anh là gì?

đáp xe lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáp xe lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đáp xe lửa

    to take a train