đáp câu hỏi trong Tiếng Anh là gì?

đáp câu hỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáp câu hỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đáp câu hỏi

    to reply, respond to a question