đái đường trong Tiếng Anh là gì?

đái đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đái đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đái đường

    xem bệnh tiểu đường

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đái đường

    Be affected by diabetes mellitus

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đái đường

    diabetic; to urinate outdoors, on the street