đài liệt sĩ trong Tiếng Anh là gì?

đài liệt sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đài liệt sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đài liệt sĩ

    tomb of the unknown soldier; war memorial

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đài liệt sĩ

    tomb of the unknown soldier, war memorial