đài bá âm trong Tiếng Anh là gì?

đài bá âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đài bá âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đài bá âm

    * dtừ

    broadcasting station

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đài bá âm

    radio station