đài các dởm trong Tiếng Anh là gì?

đài các dởm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đài các dởm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đài các dởm

    arrogant, put on airs