ít người hơn trong Tiếng Anh là gì?

ít người hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ít người hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ít người hơn

    to be inferior in number; to be fewer in number

    chúng tôi ít người hơn, nên họ không sợ chúng tôi we're inferior in number/we're outnumbered, so they don't fear us