ít nữa trong Tiếng Anh là gì?

ít nữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ít nữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ít nữa

  xem ít nhất

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ít nữa

  * adv

  at least

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ít nữa

  at least