written text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

written text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm written text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của written text.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • written text

    Similar:

    transcription: something written, especially copied from one medium to another, as a typewritten version of dictation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).