written word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

written word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm written word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của written word.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • written word

    the written form of a word

    while the spoken word stands for something, the written word stands for something that stands for something

    a craftsman of the written word

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).