written agreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

written agreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm written agreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của written agreement.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • written agreement

    a legal document summarizing the agreement between parties

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).