writable optical drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writable optical drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writable optical drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writable optical drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • writable optical drive

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ổ đĩa quang ghi được