writable (e.g. a writable cd-rom) (an) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writable (e.g. a writable cd-rom) (an) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writable (e.g. a writable cd-rom) (an) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writable (e.g. a writable cd-rom) (an).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • writable (e.g. a writable cd-rom) (an)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    có thể ghi được

    ghi được