writable optical disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writable optical disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writable optical disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writable optical disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • writable optical disk

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đĩa quang có thể ghi được