writable character generation module (wcgm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writable character generation module (wcgm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writable character generation module (wcgm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writable character generation module (wcgm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • writable character generation module (wcgm)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tạo ký tự được ghi