writable disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

writable disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm writable disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của writable disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • writable disk

    * kỹ thuật

    vật lý:

    đĩa có thể ghi được