wilson gearbox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilson gearbox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilson gearbox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilson gearbox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilson gearbox

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hộp số wilson