wilson committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilson committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilson committee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilson committee.

Từ điển Anh Việt

  • Wilson Committee

    (Econ) Uỷ ban Wilson.

    + Uỷ ban đán giá hoạt động của các thể chế tài chính được nội các công đảng thành lập năm 1977, dưới sự chỉ đạo của Huân tước Harold Wilson, cựu thủ tướng nhằm xem xét vai trò và chức năng của các thể chế tài chính Anh và việc cung ứng vốn cho Công nghiệp và thương mại, đề xuất những thay đổi cần thiết để giám sát các thể chế này.