wilson could chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilson could chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilson could chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilson could chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilson could chamber

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    buồng Wilson

    buồng sương