wilson experiment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilson experiment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilson experiment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilson experiment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wilson experiment

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thí nghiệm Wilson