welder identification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welder identification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welder identification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welder identification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welder identification

    * kỹ thuật

    đặc điểm máy hàn

    sự nhận dạng máy hàn