welder electrode arms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welder electrode arms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welder electrode arms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welder electrode arms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welder electrode arms

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cần máy hàn