welder gloves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welder gloves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welder gloves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welder gloves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welder gloves

    * kỹ thuật

    bao tay thợ hàn