welder goggles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welder goggles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welder goggles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welder goggles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welder goggles

    * kỹ thuật

    kính thợ hàn