welcoming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welcoming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welcoming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welcoming.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • welcoming

  very cordial

  a welcoming smile

  Similar:

  welcome: accept gladly

  I welcome your proposals

  welcome: bid welcome to; greet upon arrival

  Synonyms: receive

  Antonyms: say farewell

  welcome: receive someone, as into one's house

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).