welcoming committee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welcoming committee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welcoming committee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welcoming committee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welcoming committee

    a committee to welcome new residents to a community

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).