welcoming party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welcoming party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welcoming party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welcoming party.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welcoming party

    * kinh tế

    ban tiếp đón