ump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ump.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ump

    Similar:

    umpire: an official at a baseball game

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).