umpirage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

umpirage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm umpirage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của umpirage.

Từ điển Anh Việt

  • umpirage

    /'ʌmpaiəridʤ/ (umpiring) /'ʌmpaiəriɳ/

    * danh từ

    sự trọng tài

Từ điển Anh Anh - Wordnet