tyre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tyre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tyre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tyre.

Từ điển Anh Việt

 • tyre

  /'taiə/

  * danh từ

  bản (cao su, sắt...) cạp vành (bánh xe); lốp xe

  rubber tyre: lốp cao su

  solid tyre: lốp đặc

  pneumatic tyre: lốp bơm hơi

  * ngoại động từ

  lắp cạp vành; lắp lốp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tyre

  * kỹ thuật

  lốp

  lốp xe

  vành bánh

  vỏ

  cơ khí & công trình:

  vỏ lốp xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tyre

  Similar:

  sur: a port in southern Lebanon on the Mediterranean Sea; formerly a major Phoenician seaport famous for silks

  tire: hoop that covers a wheel

  automobile tires are usually made of rubber and filled with compressed air