two-dimensional thermal field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-dimensional thermal field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-dimensional thermal field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-dimensional thermal field.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-dimensional thermal field

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trường phẳng nhiệt độ