twice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twice.

Từ điển Anh Việt

 • twice

  /twais/

  * phó từ

  hai lần

  twice two is four: hai lần hai là bốn

  I have read this book twice: tôi đã đọc quyển sách này hai lần

  gấp hai

  I want twice as much (many): tôi cần gấp hai thế này

  to think twice about doing something

  suy nghĩ chín chắn khi làm gì

  not to think twice about

  không nghĩ nhiều về, không để tâm lắm đến, quên ngay

 • twice

  gấp đôi, hai lần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twice

  * kỹ thuật

  gấp đôi

  hai lần

  toán & tin:

  gấp đôi, hai lần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • twice

  two times

  I called her twice

  Similar:

  doubly: to double the degree

  she was doubly rewarded

  his eyes were double bright

  Synonyms: double