turbulent burner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turbulent burner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turbulent burner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turbulent burner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turbulent burner

    * kỹ thuật

    mỏ đèn hỗn hợp