tummy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tummy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tummy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tummy.

Từ điển Anh Việt

  • tummy

    /'tʌmi/

    * danh từ

    (thông tục) dạ dày

Từ điển Anh Anh - Wordnet