trimming machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trimming machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trimming machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trimming machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trimming machine

  * kỹ thuật

  máy cắt mép

  máy xén

  cơ khí & công trình:

  máy bạt bavia

  máy sửa (mép)

  máy sửa gờ

  máy sửa rìa xờm