trimmings truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trimmings truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trimmings truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trimmings truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trimmings truck

    * kinh tế

    xe chở thịt