trapezoid shell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trapezoid shell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trapezoid shell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trapezoid shell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trapezoid shell

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vỏ hình thang