torsional vibration damper (vibration damper) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torsional vibration damper (vibration damper) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torsional vibration damper (vibration damper) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torsional vibration damper (vibration damper).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • torsional vibration damper (vibration damper)

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bộ giảm chấn động xoắn