timber structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timber structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timber structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timber structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • timber structure

    * kỹ thuật

    kết cấu gỗ