timber slab with nail connections nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timber slab with nail connections nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timber slab with nail connections giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timber slab with nail connections.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • timber slab with nail connections

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ván ghép đóng đinh