tibial muscle posterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tibial muscle posterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tibial muscle posterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tibial muscle posterior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tibial muscle posterior

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ chày sau