tibial lymph node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tibial lymph node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tibial lymph node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tibial lymph node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tibial lymph node

    * kỹ thuật

    y học:

    hạch bạch huyết chày trước